Pas 1 de 2
Question: 

Quines aplicacions mòbils fas servir o coneixes que siguin específiques o útils per a tractar aquestes competències de l'àrea de Seguretat?

Enter your answer here. If you need more space, click on the grey bar at the bottom of this area and drag it down.