Pas 1 de 5

Treball per competències

Introducció

La Comissió Europea (CE) busca identificar el set de competències clau per al desenvolupament personal, la inclusió social, la ciudadania activa i l’ocupabilitat dels seus ciutadans. Un d’aquestes competències clau és la competència digital, que centra el nostre interès.

La CE, a través del Joing Research Centre (JRC), ha treballat per a plantejar el marc de la competència digital, identificant 5 àrees de desenvolupament competencial i un total de 21 competències digitals (marc de referència):

The aim is for everyone to have the key set of competences needed for personal development, social inclusion, active citizenship and employment.

Actualment el JRC treballa en el desglòs d’aquestes competències en 8 nivells de resultats d’aprenentatge i exemples de coneixements, habilitats i actituds relacionades amb cada competència.

Aquest marc de treball sobre la competència digital (també conegut com DigComp), es va publicar per primera vegada l’any 2013. Com a resultat, disposem d’una eina que ens permet treballar en la millora de la competència digital ciutadana.

A la mateixa vegada, DigComp ha d’ajudar als policy-makers a formular les polítiques que millorin l’adquisició de la competència, els plans educatius i les iniciatives d’ensenyament-aprenentatge dels diferents grups clau específics.

D’acord amb el Joing Research centre:

“The European Digital Competence Framework for Citizens, also known as DigComp, offers a tool to improve citizens’ digital competence. DigComp has become a reference for many digital competence initiatives at both European and Member State levels”

Finalment, el treball realitzat pel JRC ens serveix com a referència compartida amb la resta d’Europa, ja que permet disposar d’un llenguatge comú, que farem servir per tal d’identificar i descriure les àrees clau de la competència digital.